گزارش ها

شمس الله شمس خبرنگار رادیو سلام ارزگان آزاد شد. این خبرنگار که هفته پیش بازداشت…

هیت رهبری فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان در جلسه امروز ، روی…