آموزش

تدویرورکشاپ خبر و گزارش نویسی

در ادامه برگزاری ورکشاپ های آموزشی برای کارکنان رسانه ای و فارغان دانشکده ژرونالیزم ، ورکشاپ چهارروزه (تفاوت خبر و گزارش) ازسوی نهاد های عضو فدارسیون نهاد های ژورنالیستان ورسانه های افغانستان در کابل ، آغاز شد.
درین ورکشاپ که ازجانب نهاد رسانه یی افغانستان ، مرکز ارتباط و آموزش خبرنگاران ونهاد زنان خبرنگار افغانستان راه اندازی شده است خبر نویسی و گزارش نویسی با تفاوت ها و مشابهت های آن تدریس میگردد .
کارکنان رسانه های دولتی و خصوصی فارغان و دانش آموزان پوهنځی ژورنالیزم ، شرکت کنندگان این ورکشاپ را می سازند .
درین ورکشاپ که در دفتر نهاد رسانه یی افغانستان برگزار گردیده است شرکت کنندگان مراحل جمع آوری اطلاعات ، تبدیل نمودن اطلاعات به خبرو بخش های عنوان بندی ، لید نویسی ، متن نویسی ، جمع آوری ارقام ، مصاحبه ها تحلیل ، تفسیرو تصویر پردازی درخبرو گزارش را به گونه مقاسیوی می آموزند.
آشنایی با انواع خبر و گزارش و کارعملی در نوشتن خبرو گزارش بخش دیگری ازین ورکشاپ است.
فدراسیون نهاد های زورنالیستان و رسانه های افغانستان میگوید که در آینده نزدیک کورس های طویل المدت را به ویژه در عرصه آموزش ژورنالیزم تحقیقی ، ویرایش متن و تصویرو خبرنگاری آنلاین نیز راه اندازی خواهد کرد.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button