بیانیه ها

اعلامیه مطبوعاتی فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان در پیوند به عفو جرایم مالیاتی رسانه ها

سه شنبه ۲۷ جدی ۱۴۰۱

بنابر پیشنهاد فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان و تائیدی وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ ا.ا.ا و منظوری ریاست الوزرا باقیات جرایم مالیاتی سال های گذشته رسانه های داخلی بخشیده شده است و باقیات مالیاتی آنها در سه قسط و سه سال پرداخت خواهد شد.

فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان طی یک جلسه رسمی با مقامات محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ، پیشنهاد نموده بود تا جرایم مالیاتی رسانه ها معاف و پرداخت مالیات آنها با اقساط طویل المدت پرداخت گردد که منظور و مرعی الاجرا شد.

فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان این تصمیم ریاست الوزرا را مایه امید برای دوام فعالیت های رسانه ای کشور دانسته، ضمن امتنان از وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست الوزرا، از رسانه های محترم نیز تمنا دارد تا با استفاده از فرصت پیش آمده در پی تقویه و گسترش فعالیت های رسانه ای در کشور باشند.

Back to top button