بیانیه ها

آفتاب با انگشت پنهان نمشود

فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان که بیش از یکسال از تاسیس آن میگذرد ، چتر واحدیست که بمنظور حراست از آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، فعالیت آزاد رسانه ها، مصوونیت خبرنگاران ورسانه ها ، دفاع از حقوق معنوی و مادی خبر نگاران و رسانه ، فعالیت میکند.

این فدراسیون زمانی به فعالیت آغاز کرد که مدعیان دروغین آزادی بیان و آزادی رسانه ها با پول های هنگفتی فرار کرده و خبر نگاران مجبور ومحروم را تنها گذاشته بودند.

شمار زیادی حتی تصور کرده نمیتوانستند که خبرنگاران و رسانه ها درافغانستان فعالیت کنند و سخن از آزادی بیان ودسترسی به اطلاعات در میان باشد اما فدراسیون برین باور های نادرست خط بطلان کشید و با فعالیت های روشنش ثابت کرد که خبرنگاران و رسانه ها میتوانند فعالیت کنند و از حقوق قانونی خویش دفاع نمایند.

تشکیل کمسیون رسیدگی به شکایات و تخطی های رسانه ای و رهایی خبر نگاران درحبس با پا درمیانی این کمسیون، تعین سخنگویان برای ادارات و روند آموزش آنها بمنظور عرضه معلومات بهتر به خبرنگاران، عفو جرایم مالیاتی رسانه ها و…… تحولاتیست که در یک سال گذشته با تلاش مشترک همه به میان آمده و فدراسیون افتخار طرح و پیشنهاد این همه را دارد.

در طول بیست سال گذشته فدراسیون رسمی و دارای جواز قانونی درافغانستان شکل نگرفته بود اما این مامول در یک سال گذشته برآورده شد.

اما شماری از فراریان که تعداد آنها کمتر از انگشتان یک دست است ، میگویند که فدراسیون را با خود به خارج برده واز آنجا فعالیت میکنند.

این اشخاص به جز فحش و ناسزا گفتن کار دیگری ندارند و پیوسته تلاش دارند با نوشته های بی ادبانه و گستاخانه خود ، حریم شخصی را زیر پا و شخصیت های نیک نام را لکه دار کنند.

اما این چهره ها به همگان معلوم اند و هیچگاهی نمیتوانند آفتاب را با انگشت پنهان کنند.

Back to top button