بیانیه ها

اعلامیه فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان در پیوند به توقف نشرات رادیو ازادی در موج ایف ام

توقف نشرات رادیو ازادی در موج ایف ام برای افغانستان نشاندهنده افزایش تنش ها و وسیله قرار گرفتن رسانه ها در بازی های سیاسیست.

در روزگاریکه افغانستان کاهش چشمگیر فعالیت رسانه ای را تجربه میکند، توقف نشرات رادیوازادی به نوبه خود دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان را بیشتر محدود میکند.

فدراسیون نهادی های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان درین خصوص مراتب آتی را به عرض میرساند:

۱ــ رسانه ها نباید به گونه وسایل و ابزار فشار سیاسی بالای یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند. این روند باور و اعتماد مردم نسبت به رسانه ها را شدیدا صدمه میزند.

۲ــ مسدود شدن رسانه ها ، توقف نشرات و استفاده سیاسی از رسانه ها، هیچگونه کمکی به آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها نمیکند.

هردو طرف (حکومت و رادیو آزادی)باید به نورم های پذیرفته شده جهانی خبر نگاری پابند بمانند.

۳ــ حکومت افغانستان در صورت مشاهده سؤ استفاده از رسانه ها، باید به جای توقف نشرات، به توضیح حقایق و روشن کردن ذهنیت ها بپردازد زیرا توقف نشرات سبب میشود تا خبر نگاران و کار کنان رسانه ای، بیشتر وظایف شان را از دست بدهند.

با احترام

هیت رهبری فدراسیون نهادی های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان

Back to top button