بیانیه ها

نامه سر گشاده فدراسیون به یونیما

فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان طی یک نامه سر باز به اداره یونیما در کابل توجه مجدد یونیما را به طرح یک سال قبل این فدراسیون در رابطه به توزیع مدد معاش به خبر نگاران بیکار و بی بضاعت معطوف داشته است.
درین نامه امده است که توزیع مدد معاش به خبر نگاران ، نیاز مبرم برای دوام کار خبرنگاری و باقی ماندن خبرنگاران مجرب درافغانستان است.
در نامه همچنان گفته شده که رهبری فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان یک سال قبل این طرح را در دیدار با رهبری یونیما در کابل ، در میان گذاشته بود اما با گذشت یکسال هیچگونه التفاتی به آن نشده است.
نامه می افزاید که مشکلات خبر نگاران افغان بیشتر شده و برداخت مدد معاش مانند معلمان مکاتب به خبر نگاران سبب نجات آنها از فقر و مسکنت روز افزون خواهد شد.
مسوولان فدراسیون میگویند که طرح مفصلی را درین رابطه یکسال قبل با اداره یونیما ارایه کرده اند،
فدراسیون در حالی خواهان پرداخت مدد معاش به خبر نگاران بیکار و نا دار میشود که شمار زیادی از انها در یکسال گذشته روزگار بدی را پشت سر گذاشته اند.

Back to top button