بیانیه ها

اعلامیه فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه ها

در پیوند به حذف افغانستان از عضویت ایتلاف جهانی ازادی رسانه ها

 

از دست رفتن عضویت افغانستان در ایتلاف جهانی ازادی رسانه ها مایه تاسف است، در روزگاری که تلاش های مشترک بمنظور بهبود وضع رسانه ها و ازادی بیان درافغانستان سریعتر شده وهیت مرکب از نماینده های فدراسیون ، وزارت اطلاعات و فرهنگ و کمسیون رسیدگی به شکایات و تخطی های رسانه ای، هم اکنون مصروف بازدید و تبادل افکار با رسانه های افغانستان است، این اقدام کشور های کانادا و هالند هیچ کمکی به ازادی بیان، دسترسی به اطلاعات و فعالیت ازاد رسانه ها نخواهد کرد.

 

فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان خواهد کوشید تا از طریق تماس با این کشور ها و سکرتریت ایتلاف جهانی ازادی رسانه ها، توجه ایشان را به وضعیت رسانه ها واهمیت عضویت افغانستان درین ایتلاف معطوف دارد.

 

فدراسیون نهاد های ژورنالیستان ورسانه های افغانستان که چتری از اتحاد و همسویی نهاد های فعال در افغانستان است، از تمام کشور های جهان میطلبد تا قبل از هر گونه تصمیم در رابطه به آزادی بیان و فعالیت رسانه ای درافغانستان ، نکات اتی را در نظر داشته باشند

 

 

Back to top button