بیانیه ها

اعلامیه‌ی نهاد رسانه‌یی افغانستان در پیوند به حذف عضویت افغانستان از ائتلاف جهانی آزادی رسانه‌ها

بدون شک همه آگاهیم، که شرایط امروزه در افغانستان مساعد نیست، نه تنها در راستای فعالیت رسانه‌ها و آزادی بیان، که در همه‌ی ابعاد زندگی، از مشکلات اقتصادی که این روزها دست‌و‌دامن‌گیر مردم افغانستان تا شرایط سیاسی و اجتماعی در نابسامانی به سر می‌برد. با این حال در راستای بقای آزادی بیان، فعالیت آزاد رسانه‌ها در افغانستان تا حق دسترسی به اطلاعات تلاش‌هایی صورت گرفته است، که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

از طرفی دیگر حذف نام افغانستان از ائتلاف جهانی آزادی رسانه‌ها جای بساء تاسف دارد، این امر نادیده گرفتن تمامی تلاش‌هایی است که تا امروز برای بقای آزادی بیان در افغانستان صورت گرفته است، در حالی که اهل مطبوعات، خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها، امروزه در افغانستان تمام تلاش‌شان را برای بقای آزادی بیان، فعالیت آزاد رسانه‌ها و همچنین در راستای دسترسی به اطلاعات انجام می‌دهند، تا باشد آزادی بیان در افغانستان به نفس‌های خویش ادامه داده و این مهم که حق مردم افغانستان است به سمت نابودی نرود، متاسفانه با خبر می‌شویم که عضویت افغانستان از ائتلاف جهانی آزادی رسانه‌ها حذف شده است.

نهاد رسانه‌یی افغانستان بدین باور است، که اگر جهان می‌خواهد، رسانه‌ها، خبرنگاران، فعالیت آزاد رسانه‌ها در افغانستان و در نهایت حق دسترسی به اطلاعات را حمایت نمایند، با برخورد سلیقه‌ای و با استفاده‌ی ابزاری از نام رسانه‌ها در افغانستان، نمی‌شود، که آزادی بیان در این کشور را حمایت نمود.

 

نهاد رسانه‌یی افغانستان معتقد است؛ که با آمار و ارقام نادرست نباید قضاوت کرد، از طرفی هم منابع این آمار نیز مهم است، زیرا جهان آمار آزادی بیان در افغانستان را از کسانی به دست می‌آورد، که در طول دو دهه‌ی گذشته بزرگترین خیانت‌ها را در حق آزادی بیان نموده‌اند.

 

نهاد رسانه‌یی افغانستان از ائتلاف جهانی آزادی رسانه‌ها می‌خواهد، که در رابطه به تصمیم خویش تجدید نظر نموده و به دنبال حمایت صادقانه از آزادی بیان در افغانستان باشند.

 

با احترام هئیت رهبری نهاد رسانه‌یی افغانستان

Back to top button