دیدگاه شماگزارش ها

نشست مشترک فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان با رهبری وزارت اطلاعات و فرهنګ.

به ابتکار فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان نشست رو در رو میان مسوولان نهاد ها و رسانه ها با رهبری وزارت اطلاعات و فرهنګ برګزار کردید.

درین نشست گزارش فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه ها پیرامون وضعیت خبر نگاران و رسانه ها در یک سال گذشته و نظریات ارباب رسانه ها و نهاد های ژورنالیستان ، با رهبری وزارت اطلاعات و فرهنګ درمیان گذاشته شد،

وزیر و معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ تعهد کردند که قدم های مشخصی را بمنظور بهبود وضعیت رسانه ها و خبر نگاران خواهند برداشت .

!!!!!!!!!!!!

نشست که در تالار کنفرانس های وزارت اطلاعات و فرهنگ بر گزار شده بود ، با تلاوت ایاتی از کلام الله مجید اغاز شد

 

سپس الحاج ابوذر صارم سر پلی عضو هیت رییسه فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه ها و عضو کمسیون رسیدګی به شکایات و تخطی های رسانه ای و رییس نهاد رسانه یی افغانستان مهمانان را خیر مقدم ګفته و اجندای مجلس را توضیح کرد. اقای سر پلی افزود که فدراسبون نهاد های ژورنالیستان و رسانه ها در پی تقویه نهاد های حامی خبر نګاران و رسانه هاست تا زمینه های بهتر برای دقاع از حقوق رسانه ها و خبر نګاران مساعد ګردد.

این عضو کمسیون بر رسی شکایات و تخطی های رسانه ای افزود که در سال های ګزشته برخی از نهاد ها ازنام خبر نګارران و رسانه ها سود جویی کرده و زمینه استفاده های شخصی را فراهم کرده اند اما فدراسیون نخواهد ګذاشت که یکبار دیګر با سر نوشت خبر نګاران و رسانه ها بازی صور ګیرد.

 

به دنیال ان محمد بشیر هاتف سخنگوی فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان ، گزارش این فدراسیون را به حاضرین مجلس قرات کرد که دران امده است:

(در عرصه فعالیت های رسانه ای :

در چهار ماه نخست حاکمیت امارت اسلامی حدود چهل درصد از رسانه های فعال در کشور غیر فعال شدند که این رقم الی تکمیل شدن یک سال حکومت جدید ، تغیر چندانی نکرد و اکنون نیز حدود چهل درصد از رسانه های غیر فعال اند. اګر چند گزارشاتی به نشر رسیده که این رفم را قریب به ۶۰ درصد نشان میدهد اما تحقیقات فدراسیون نشان دهنده کاهش چهل درصدی درین عرصه میباشد طوریکه ۲۱۸ رسانه غیر فعال شده اند. درین مدت دو رسانه دوبار فعال شده ، سه رسانه از حالت نیمه فعال برون امده فعالیت های خویشرا گسترش داده اند همچنان پنج رسانه تصویری و چهار رسانه شنیداری و در حدور ده خبر گزاری تازه تاسیس شده وجواز فعالیت اخذ نموده اند که در گزارش ها از ان یاد اوری نشده است.

از زمره رسانه های فعال در کشور تا حال حدود ده درصد ان جواز های فعالیت خویشرا تمدید نموده و بقیه بدون تمدید جواز به کار و نشرات شان ادامه داده اند

به همین ترتیب پنج نهاد مرتبط به خبر نگاران ، تازه اجازه فعالیت دریافت کرده اند .

خبر نګاران :

حدود ۴۰ درصد از کار کنان رسانه ای در همان ماه های نخست ، نسبت توقف فعالیت رسانه ها ، وظایف شان را ازدست دادند و حدود ۲۰ در صد دیگر نیز نسبت کاهش در تشکیلات رسانه ها از وظایف شان محروم شدند. البته کار کنان اناث در رسانه ها بیشتر وظایف شانرا از دست داده اند که بنا بر یافته های فدراسیون ۸۵ در صد انها دیګر به وظایف شان نمی روند . انچه که شمار کار کنان کنار رقته از وظایف شانرا بیشتر جلوه میدهد ، جعل کاری در تهییه تصدیق های کار در رسانه ها میباشد که عده ای از ان برای رفتن به خارج و پناهنده شدن استفاده کردند .شماری از رسانه های تصویری ، چاپی و شنیداری ، به اساس سفارش ها و در برخی موارد امتیازات مالی ، دست به تهییه اسناد جعلی کار در رسانه زده و هزاران تن را تصدیق های جعلی کار در رسانه دادند که این امر سبب اختلال در امر تشخیص کار کنان رسانه ای و انتقال انها نیز شد اما در ابتدا شمار زیادی از افراد غیر منسلک به رسانه ها ، به عنوان خبر نګار و کار کن رسانه ای از کشور بیرون کرده شدند .

تحقیقات فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان نشان میدهد که سبب اصلی سقوط سر سام اور رسانه ها در چهار ماه اول مشکلات اقتصادی بود زیرا بازار ها متوقف شد و حتی مقداری از پول های رسانه ها که بالای موسسلات اشتهار دهنده باقی مانده بود نسبت منجمد شدن فعالیت های بانکی ، پرداخته نشد.)

بشیر هاتف پیرامون موارد خشونت در برابر خبر نگاران گفت:

(در یک سال گذشته ۹۰ مورد از خشونت در برابر کار کنان رسانه ای به ثبت رسیده که هشتاد در صد ان در پنج ماه نخست بوده است .

ازین میان ۹۰ درصد شامل دوسیه های خبر نگاری و ۱۰در صد ان دوسیه های جرمی دیگر را احتوا میکند .

باز داشت های موقت بیشترین موارد این خشونت ها را میسازد که گاه گاهی توام با برخورد اهانت امیز و لت و کوب بوده است .

هم اکنون سه خبر نگار از سه ماه بدینسو در باز داشت بسر میبرند که ارگانهای مربوط ، اتهامات ایشانرا غیر رسانه ای عنوان میکنند.

فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان ، از ایجاد و اغز فعالیت کمسیون محترم بررسی تخطی های رسانه ای استقبال میکند اګر چند در کار تاسیس این کمسون تاخیر قابل ملاحظه رخ داد اما امید واریم این کمسیون از صلاحیت های قانونی خویش برخوردار بوده و مسوولیت های خویشرا نیز در قبال خبر نګاران و رسانه ها درک و به جا نماید.فدراسیون ششماه قبل پیشنهاد تشکیل و فعال شدن دو کمسیون ( کمسیون بررسی تخطی های رسانه های و کمسیون حق دسترسی به اطلاعات ) را به وزرات محترم اطلاعات و فرهنگ ارایه داشته بود . امید واریم کمسیون حق دسترسی به اطلاعات نیز هر چه رود تر فعال ګردد.

در طول یک سال گذشته ۶ کار کن رسانه ای و یک کاربر شهرت یافته شبکه های اجتماعی جان شانرا از دست داده اند .این رقم کاهش پنجاه درصدی را نسبت به سال های گذشته نشان میدهد طوریکه در سال ۲۰۲۰ به تعداد ۱۱ تن از خبر نګاران و کارکنان رسانه ای جان باخته بودند .

در یک سال گذشته هیچ موردی از سو قصد علیه خبر نګاران به چشم نخورده است بلکه موارد جان باختن کار کنان رسانه ای چنین بوده است :

ـ دو خبر نګار و یک کابر شبکه اجتماعی در انفجار ها ی میدان هوایی کایل جان داده اند .

ـ یک تن خود را حلق اویز و خود کشی کرد.

ـ یک تن در جنگ های مستقیم جان باخت .

ـ یک تن هنگام کار از یک ساختمان در کشور ایران فرو افتیده و جان باخت .

ـ یک تن دیگر نسبت مریضی دوام دار وفات نموده است .این شخص مرحوم سیغانی بود که خبر جان باختنش در یک انفجار در غزب کابل به نشر رسید اما تحقیقات فدراسیون نشان داد که او قبل از انفجار در منزلش نسبت مریضی جان باخته بود.)

وضع محدودیت بالای رسانه ها و دسترسی به اطلاعات نیز بخشی از سخنان بشیر هاتف بود :

(در طول یک سال گذشته محدودیت هایی بر کار رسانه ها در کشور وضع شد که شامل موارد اتی میباشد .

ـ ممانعت در نشر اهنگ ها به ویژه اهنگهاییکه توسط زنان اجرا شده و دارای کلپ های تصویری میباشند.

ـ منع قرار دادن نشر سریالهای خارجی ایکه زنان به گونه سر برهنه دران نقش افرینی کرده اند.

ـ مکلف شدن رنان خبرنگار به استفاده از ماسک حین اجرای برنامه ها در تلویزیون .

ازادی بیان:

اګر چند تعداد منتقدان سیاست های حکومت در رسانه ها کاهش یافته است اما انتقاد وجود دارد و رسانه های تصویری ، شنیداری و چاپی شاهد دوام نکوهش برخی از اقدامات حکومت ، از جانب منتقدان اند.

با انکه مواردی از خود سانسوری احساس میشود اما تحقیقات فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان به دریافت مواردر مشخصی نه انجامید که بیانگر مداخله مستقیم یا اداره و سفارشدهی حکومت به گردانندگان میز های سیاسی و یا کار شناسان امور باشد.

دسترسی به اطلاعات :

اګر چند در مقایسه به پنج ماه اول ، دسترسی به اطلاعات بهتر شده و هر اداره دولتی دارای سخنگو ها ییست که معلوماتی را با خبر نگاران در میان میگزارند اما طوریکه لازم است دسترسی به اطلاعات وجود ندارد زیرا از یک طرف شمار زیادی از سخنگویان اموزش مسلکی ندارند و از جانب دیگر مجازاتی در پی انکار از ارایه معلومات وجود ندارد .

قانون فعالیت رسانه ها و قانون دسترسی به اطلاعات مرعی الاجرا پنداشته شده اما نقض کنند ګان ان مورد پیګرد قرار نګرفته اند.)

 

بشیر هاتف پیشنهاد های مشخصی را نیز به وزارت اطلاعات و فرهنګ ارایه کرد که فشرده ان اینست :

(۱ـ با درنظر داشت مشکلات مالی رسانه ها باید باقیداری یک سال گذشته انها معاف کردد .

۲ـ از ان جاییکه رسانه ها نمیتوانند مصارف خویشرا از بازار دوباره بدست اورند ، باید تا زماینکه وضعیت بازار و اشتهارات بهتر گردد ، مصرف برق رسانه ها به شکل تجارتی نه بلکه به شکل رهایشی پرداخت ګردد.

۳ـ وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت مالیه ، رسانه هایی را که نسبت مشکلات مالی نتوانسته اند جواز فعالیت و سایر اسناد قانونی خویشرا تجدید نمایند ، مهلت بیشتر بدهد تا با بهتر شدن وضعیت مالی ، اسناد خویشرا تجدید نمایند.

۴ـ وزارت اطلاعات و فرهنگ با راه اندازی نشست ها با سرمایه گزاران ملی و تجار کشور ، انها را ترغیب نماید که از طریق اشتهارات و سپانسر برنامه ها ، با رسانه های ملی همکاری نمایند، فدراسیون حاضر است میزبانی چنین نشست ها را داشته باشد .

۵ـ روند دسترسی به اطلاعات باید سریع و معیاری گردد . درین خصوص برداشتن قدم های اتی نیاز مبرم است :

ـ تمام سخنگویان ادارات دولتی باید مکلف به ارایه معلومات کافی به خبر نگاران گردند و هر که ازین امر سر باز زند باید برویت قانون مجازات ګردد.

ـ سخنگویان ادارات باید از راه بر گزاری ورکشاپ ها و سیمینار ها اموزش مسلکی دریافت نمایند تا در روشنی ان بتوانند معلومات معیاری و در خور توجه را به خبر نگاران بدهند.

فدراسیون حاضر است در قسمت تهییه و ارایه این نوع ورکشاپ ها و سیمینار ها همکاری همه جانیه نماید.

۶ـ دوسیه های خشونت در برابر خبر نگاران باید هر چه زود تر به کمسیون نو تشکیل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه ای سپرده شود تا پس از بررسی ، نتایج ان را به خبر نگاران برساند.

متعاقبا حفیظ الله بارکزی رییس شورای ژورنالیستان افغانستان و عضو هیت رییسه فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان از تمام مسوولان رسانه ها خواست تانظریات شانرا ازادانه ارایه نمایند و رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ را نیز به شنیدن و غور روی پیشنهاد های انان فرا خواند .

رییس شورای ژورنالیستان افغانستان از رهبری وزارت اطلاعات و فر هنگ خواست تا سهم خبر نگاران و حامیان خبر نگاران را در کمسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه ای بیشتر نماید تا دفاع از حقوق خبر نگاران و رسانه های به گونه بهتر و موثر تر صورت گیرد.

سپس عبدالباسط مدیر مسوول تلویزیون کابل نیوز ،عصمت الله نیازی نماینده طلوع نیوز ، حبیب الله شریفی مسوول تلویزیون راه فردا ، صمیم فروغ فیضی نماینده اژانس های خبری و عبدالصمد روشن نماینده رسانه های چاپی در سخنرانی های شان روند بطی دسترسی به اطلاعات ، برخورد نادرست مسوولان امنیتی با خبر نگاران ، مشکل استفاده از ماسک برای بانوان خبر نگار و مشکلات اقتصادی رسانه ها را به عنوان چالش ها در برابر کار خبر نگاری مطرح کردند.

وزیر اطلاعات و فرهنگ مولوی خیر الله خیر خواه ضمن تاکید روی کار مشترک میان حکومت و رسانه ها ، تدیرو سیمینار ها و ورکشاپه ها برای سخنگویان ادارات را یک نیازمبرم دانسته و وعده سپرد که اجلاس مشترکی از سخنگویان ادارات و مسوولان رسانه ها را بر گزار خواهد کرد.

وزیر اطلاعات و فرهنگ در رابطه به مسدود شدن برخی از رسانه ها در کشور گفت که حکومت در یک رسانه را نیز نبسته است اما مشکلات اقتصادی در نمام سکتور های دولتی و غیر دولتی وجود دارد طوریکه شماری از کار کنان امنیتی حتی معاش جندین ماهه خویشرا نیز اخذ نکرده اند. مولوی خیر خواه وعده سپرد که دوسیه های مربوط به خبر نګگران به کمسیون رسیدګی به شکایات وتخلفات رسانه ای سپرده خواهد شد و سهم خبر نگاران نیز درین کمسیون بیشتر خواهد شد. او همچنان وعده سپرد که در تماس با تجار و سرمایه گذاران ملی ، راه های حل مشکلات اقتصادی رسانه ها را جستجو خواهد کرد.

وزیر اطلاعات و فرهنگ از رسانه ها نیز خواست تا منافع ملی و قوانین جاریه در کشور را رعایت نمایند.

معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ مهاجر فراهی سخنران دیگر این نشست بود که نهاد های ژورنالیستان ، رسانه ها و حکومت را به تلاش مشترک در راستای حل مشکلات مشترک فرا خواند. مهاجر فراهی گفت که حکومت قصد به حاشیه کشانیدن رسانه ها را ندارد بلکه خواهان کار مشترک در چهار چوب منافع علیای ملی و ارزشهای والای اسلامی میباشد.

معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود که در اینده از طریق فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه ها در قسمت تامین روابط دوامدار و ایجاد فضای تفاهم با خبر نگاران و رسانه ها تلاش خواهد کرد.

عبدالحق حماد رییس عمومی نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ ، اخرین سخنران مجلس بود که از عدم مداخله حکومت در کار رسانه ها اطمینان داده و گفت که امارت اسلامی از روز اول به تمام رسانه ها اطمینان داده است که میتوانند ازادانه فعالیت نمایند و به این تعهد پا بند خواهد بود.

رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افزوړد که در یک سال گذشته هیچ خبر نگاری مورد سو قصد قرار نگرفته و این یک دست اورد بزرگ است که انها میتوانند به خاطر راحت به کار خویش ادامه دهند. اقای حماد همچنان گفت که حکومت هیچ رسانه ایرا در مورد برنامه هایش سفارش نکرده و هیچگونه مداخله ای در کار انها وجود ندارد اما ازادی در تمام جهان حدود مشخصی دارد و ان اینکه نباید حقوق دیگران زیر پا گردد لذا رسانه های ما نیز باید حقوق وحریم شخصی افراد ، اقوام ، مذاهب و نظام را احترام نمایند. به گفته اقای حماد امارت اسلامی قانونی را پیاده میکند که حکومت های قبلی تدوین کرده اما عملی نکرده اند .

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button