بیانیه هاخبرهادیدگاه شمافرصت هاگزارش تحقیقیگزارش تصویریگزارش هاگزارش ویدیوییمستندنماینده‌ها

تأیید کمک دوصدهزار یورو به خبرنگاران افغان

در دیداری که امروز ميان اعضای رهبری فدراسیون ژورنالیستان و رسانه های افغانستان و آقای صفی الله تهذیب عضو دایمی و نماینده انجمن ژورنالیستان بریتانیا صورت گرفت، وقتی درمورد پول آمده در افغانستان از آقای تهذیب سوال شد اقای تهذیب در پاسخ گفت که بلی مبلغ دوصد هزار یورو که جمع آوری شده بود از جانب فدراسیون جهانی به ( انجمن ژورنالیستان آزاد و اتحادیه ملی ژورنالیستان ) فرستاده شده و من این مسئله را زیر بررسی دارم. ایشان اطمینان دادند که نتایج بررسی شانرا با رسانه ها درمیان خواهند گذاشت.

فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه ها نیز اطمینان میدهد که نخواهد گذاشت با خون، غربت و مجبوریت خبرنگاران افغان معامله صورت گیرد

Back to top button