گزارش تحقیقی

کاهش خشونت علیه خبرنگاران و حق دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران ضروری است!

کاهش خشونت علیه خبرنگاران و حق دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران ضروری است! امروز پنج‌شنبه…

فراغت ه‍ژده کارآموز از نهاد رسانه‌یی افغانستان

نهاد رسانه‌یی افغانستان امروز ۲۶ ثور سال جاری، به تعداد هژده کارآموز خبرنگاری را بعد…

نشست نماینده نهاد رسانه یی افغانستان محمد زمان “صمیمی ” محترم بسم الله”نصرت” امر مطبوعات ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت جوزجان

نشست نماینده نهاد رسانه یی افغانستان محمد زمان “صمیمی ” محترم بسم الله”نصرت” امر مطبوعات…

بیست بانو و هشت مرد از دوره آموزشی اساسات خبرنگاری فارغ شدند

نهاد رسانه‌یی افغانستان، همواره در راستای تحول دانش خبرنگاری و بلند بردن ظرفیت خبرنگاران درافغانستان…

کنفرانس خانه ملی خبرنگاران افغانستان!

خانه ملی خبرنگاران افغانستان، امروز ‌سه‌شنبه تاریخِ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰، در پیوند به آمار رسانه‌های فعال و…