مصونیت خبرنگاران

نهاد رسانه ای افغانستان یک نهاد مستقل، غیر دولتی و غیر سیاسی است که براساس احکام قانون رسانه‌ها به مشکلات رسیدگی می نماید.

لطفا از طریق فورم زیر با ما در ارتباط شوید.

Back to top button